Komu przysługuje zasiłek

Osobom, które utraciły zatrudnienie z różnych powodów, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jego wysokość uzależniona jest od ilości przepracowanych lat, pobieranego wynagrodzenia oraz rodzaju umowy na jakiej dana osoba pracowała. Warunkiem jego uzyskania jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy. Świadczenie jest przyznawane po upływie 7 dni od zarejestrowania się.

Innym ważnym obostrzeniem w kwestii należności zasiłku jest konieczność przepracowania 365 dni w okresie 18 miesięcy przed rejestracją. Ważnym jest także rodzaj umowy, na podstawie której dany bezrobotny pozostawał zatrudniony. Wedle przepisów tylko umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, umowy o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej oraz umowy zlecenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej są podstawą do tego, by takowy zasiłek pobierać.

Inną istotną sprawą jest sposób w jaki stosunek pracy został rozwiązany. Jeśli stało się to z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub też za porozumieniem stron, kiedy firma ogłasza upadłość lub redukcja zatrudnienia jest konieczna z powodu trudnej sytuacji przedsiębiorstwa, to zasiłek przysługuje po 7 dniach od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Natomiast osoby zwolnione dyscyplinarnie lub też takie, które rozwiązały umowy z własnej woli na pobieranie zasiłku muszą poczekać. W zależności od okoliczności okres ten może wynosić od 90 do nawet 180 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych będą mogły pobierać także osoby, które w okresie aresztowania tymczasowego lub też odbywania kary pozbawienia wolności wykonywały pracę. Przy czym podstawą ich składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Również pracownikom, którzy pracowali zarobkowo za granicą u tamtejszego pracodawcy, zostanie przyznany zasiłek, jeśli ich składki będą osiągać 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym pozostawali zatrudnieni. Ponadto bezrobotni obcokrajowcy, przebywający na terenie naszego kraju legalnie, za pozwoleniem, posiadają prawo do zasiłku.

Dla pobierania zasiłku ważnym jest posiadanie statusu bezrobotnego. Można go utracić w przypadku kiedy dana osoba nie zgłasza się do właściwego urzędu pracy w wyznaczonym terminie. Z kolei osoby już pobierające zasiłek a chcące wyjechać za granicę w celu poszukiwania zatrudnienia, mogą go nadal pobierać po spełnieniu określonych warunków.