Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest tymczasową pomocą finansową dla osoby, która utraciła pracę. Prawo do jego pobierania przysługuje bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Wynika to z szeregu sytuacji, w jakich dana osoba nie może podjąć pracy z uwagi na fakt, że nie ma dla niej odpowiedniej propozycji stażu, kursów przygotowania zawodowego, szkoleń, oraz prac interwencyjnych i publicznych jakie mogłaby ona wykonywać.

W innych okolicznościach prawo do zasiłku mają osoby, jakie utraciły zatrudnienie a pozostawały w stosunku pracy przez okres 365 dni w ciągu 1,5 roku przed zarejestrowaniem się a ich wynagrodzenie miało wysokość co najmniej minimalnej płacy czyli najniższego wynagrodzenia.

O zasiłek mogą się ubiegać także wszyscy ci, którzy byli zatrudnieni na umowę zlecenie, agencyjną lub też pracowali za granicą, opłacając przy tym składki na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek przysługuje na okres 6 lub 12 miesięcy. Czas jego wypłacania uzależniony jest od wysokości bezrobocia w danym powiecie. Do pełnego wymiaru zasiłku mają prawo osoby bezrobotne, które ukończyły 50. rok życia, mające jednocześnie co najmniej 20 letni staż pracy.

Innym wypadkiem kwalifikującym bezrobotnego do pobierania zasiłku w okresie jednego roku jest posiadanie na utrzymaniu dzieci do 15 lat, w chwili kiedy współmałżonek także pozostaje bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku. Osobie bezrobotnej przysługuje zasiłek za każdy dzień kalendarzowy od momentu upływu 7 dni od zarejestrowania, po których można pobierać już zasiłek (po spełnieniu określonych warunków).

Osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów o prawo do pobierania zasiłku starają się na nieco innych warunkach. Wedle przepisów prawa powinny one w okresie do 30 dni od zwolnienia zarejestrować się w urzędzie pracy. Istnieją także sytuacje kiedy pozostawały one zatrudnione przed zasądzeniem kary, wtedy to także powinien być okres 365 dni w ciągu 1,5 roku przed pozbawieniem wolności. Tutaj także warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku w pełnym wymiarze tracą osoby, które rozwiązały umowę o pracę w okresie 6 miesięcy przed rejestracją lub też przyczyniły się do ustania stosunku pracy z własnej winy oraz w chwili odmowy przyjęcia zatrudnienia bez uzasadnienia.