Zasiłek po zawieszeniu działalności

Każda osoba zatrudniona wykonująca pracę na podstawie określonej umowy o pracę i odprowadzająca składki na ubezpieczenie oraz Fundusz Pracy po ustaniu stosunku pracy może obiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po wcześniejszym zarejestrowaniu się we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy.

Do niedawna prawo to przysługiwało tylko osobom bezrobotnym, nieposiadającym wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i poszukującym zatrudnienia. W chwili obecnej bezrobotni, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą, są traktowani na takich samych zasadach. Świadczenia pieniężne gwarantuje w takim układzie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone dotyczą małych przedsiębiorców. Mają oni prawo zarejestrować się jako osoby bezrobotne a następnie pobierać zasiłek. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zawieszenie działalności gospodarczej lub też jej wykreślenie z ewidencji poprzez złożenie właściwego wniosku.

W ten sposób pracujący na własny rachunek nie są już dyskryminowani – tak samo jak każda inna osoba są zatrudnieni i w wielu przypadkach mogą pozostać bez pracy jak choćby ze względu na brak zleceń, niepowodzenia itd. To kwalifikuje ich do ubiegania się o status bezrobotnego. Zawieszający lub likwidujący własną działalność gospodarczą po zarejestrowaniu się będą musieli poczekać na wypłatę zasiłku jak określają przepisy 90 dni, ponieważ są traktowani jak osoby rozwiązujące umowę z wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Przy tym należy pamiętać, że także i w tym wypadku obowiązuje zasada, że trzeba przepracować 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się, dlatego też nie wystarczy zarejestrować działalność i zaraz potem ją zawiesić. Muszą być także odprowadzane składki przez cały okres pracy a nadto ich podstawą musi być kwota równa co najmniej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

To bardzo ważne dla wszystkich małych przedsiębiorców, że teraz mają dostęp do prawa do zasiłku, ponieważ prowadzenie tego rodzaju działalności zawsze obarczone jest dużym ryzykiem. Pozwala to w pewien sposób przeczekać ciężki okres a jeśli sytuacja ulegnie zmianie, powrócić na rynek. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lutego 2011 roku i wyraźnie mówią, jak i kiedy po zawieszeniu działalności, prowadząca ją osoba będzie mogła ubiegać się o zasiłek w konkretnej kwocie.