Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które utraciły pracę lub pozostają bezrobotnymi nie z własnej winy, nie posiadając przy tym innych środków utrzymania. Aby móc go pobierać trzeba posiadać status bezrobotnego, to jest być zarejestrowanym w urzędzie pracy i stawiać się w nim każdorazowo w wyznaczonym terminie.

Wysokość kwoty zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Dokonuje się tego w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług w roku ubiegłym. Obecnie wynosi on 761,40 zł, jednak tylko w okresie trzech miesięcy pobierania świadczenia, w kolejnych miesiącach prawa do zasiłku stawka ta ulega zmniejszeniu na 597,90zł.

Długość okresu w jakim zasiłek jest wypłacany oraz moment kiedy to ma nastąpić ustala się na podstawie sposobu rozwiązania umowy o pracę, czasu jego trwania oraz sytuacji w kwestii bezrobocia w danym powiecie podlegającym właściwemu urzędowi pracy. Okres pobierania takiego finansowego wsparcia jest określony w ustawie, a prawo do jego pobierania wygasa wraz z upływem tego czasu. Może to być 6 lub 12 miesięcy. Ponieważ zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy, w chwili kiedy trzeba obliczyć kwotę za niepełny miesiąc, dzieli się przypadającą na bezrobotnego kwotę przez 30 następnie mnożąc przez liczbę dni w danym okresie, za który przyznawany jest zasiłek.

To w jakim wymiarze danej osobie będzie przyznane świadczenie, zależy od posiadanego stażu pracy. Jeśli jest to nie więcej jak 5 lat zasiłek wynosi 80% zasiłku podstawowego. Natomiast w przedziale od 5 do 20 lat pracy przyznawany jest zasiłek 100% kwoty podstawowej a 120% przysługuje osobom bezrobotnym, które posiadają staż pracy co najmniej 20 lub więcej lat (będzie to na chwilę obecną 890,60 zł). Wysokość wskazanych stawek zasiłku jest niezmienna przez okres jednego roku, po czym następuje waloryzacja 1 czerwca.

Oprócz samego zasiłku istnieje tak zwany dodatek aktywizacyjny, który przysługuje osobom z prawem do zasiłku, jakie podjęły pracę zarobkową lub inne zatrudnienie. Jego wysokość to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją i jest on wypłacany przez taki sam okres na jaki został przyznany zasiłek dla bezrobotnych.

Jest pewna grupa osób, którym dodatek taki nie przysługuje a mianowicie bezrobotnym skierowanym do prac interwencyjnych, tym którzy podjęli pracę w zakładzie, z którego zostali zwolnieni bezpośrednio przed rejestracją oraz zatrudnionym z własnej woli za granicą.