Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym przysługuje kobietom, które w krótkim czasie po powrocie do pracy utraciły ją. Aby mogły one pobierać takowe świadczenie, muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze po utracie zatrudnienia nie podjęły innej pracy lub nie starały się w żaden inny sposób dorobić. Drugim warunkiem o charakterze formalnym jest zarejestrowanie się we właściwym dla swego miejsca zamieszkania urzędzie pracy.

Co więcej osoby starające się o zasiłek po urlopie wychowawczym powinny wiedzieć, że czas jego trwania wliczany jest do stażu pracy wymaganego, aby zasiłek otrzymać. W praktyce wygląda to tak, że ten czas jest zwykle dłuższy od tego, jaki jest wymagany, tak więc większość kobiet znajdujących się w takiej sytuacji ma prawo do zasiłku. Wedle prawa jest to 365 w ciągu 18 miesięcy poprzedzających moment zarejestrowania się. Nawet osoby podejmujące zatrudnienie przez 6 miesięcy posiadają prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat, toteż już po tak krótkim okresie pracy w późniejszym okresie po powrocie z urlopu i nagłym zwolnieniu kobiety z całą pewnością mogą ubiegać się o zasiłek.

Inne przepisy mające zastosowanie nie tylko do kobiet po urlopach wychowawczych, ale względem wszystkich osób, które utraciły zatrudnienie mówią, że jeśli osoby te odmówią przyjęcia propozycji urzędu pracy (oferta pracy, staż, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe) utracą one status a tym samym prawo do zasiłku.

Tracąc pracę po urlopie wychowawczym panie powinny pamiętać, że należy się jak najszybciej zarejestrować, nie zwlekając. Czas tutaj działa na niekorzyść, ponieważ zasiłek może nie zostać przyznany, jeśli pozostając na urlopie 10 miesięcy zarejestrujemy się dopiero na przykład po kolejnych 8.

Inną oczywistą przesłanką kwalifikującą kobietę do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w pełnym wymiarze, po urlopie wychowawczym jest rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez winy pracownika. Jeśli stanie się to za porozumieniem stron, kobieta może uzyskać prawo do zasiłku, ale jedynie na okres 6 miesięcy, przy czym czas oczekiwania na świadczenie od momentu zarejestrowania będzie wynosił 3 miesiące.

Także po urlopie macierzyńskim kobieta będzie mogła pobierać zasiłek dla bezrobotnych, ten okres również wliczany jest do stażu pracy.