Okres pobierania zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje, jest przyznawany osobom posiadającym status bezrobotnego i które utraciły zatrudnienie lub też nie ma dla nich dogodnej oferty pracy lub stażu, jaki mógłby im zaproponować urząd pracy. Aby świadczenie to móc otrzymywać, należy spełnić szereg warunków, między innymi udać się do urzędu pracy właściwego dla danego miejsca zamieszkania wraz z odpowiednimi dokumentami.

Ta pomoc finansowa jest przyznawana na określonych warunkach i na ustanowiony w prawie czas. Zwykle jest to 6 lub 12 miesięcy. To czy zasiłek będziemy mogli pobierać przez pół roku czy też przez rok i w jakim momencie od chwili zarejestrowania, ustala urząd. Okres pobierania wyliczonej kwoty pieniężnej uzależniony jest od wskaźnika bezrobocia na terenie danego powiatu. Ustalenia te opierają się na danych z obszaru, na którym zamieszkuje bezrobotny.

Jeśli na tym terenie stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego moment, w którym przyznano nam prawo do zasiłku nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia, to przysługuje nam 6 miesięcy zasiłku. Natomiast jeśli wskaźnik ten jest wyższy niż 150% zasiłek będzie wypłacany przez 12 miesięcy.

Istnieją jeszcze dwa przypadki, w jakich czas trwania finansowej pomocy dla osób bezrobotnych będzie wynosił rok. Mają do tego pełne prawo bezrobotni po 50. roku życia z 20-letnim stażem pracy oraz ci, na których utrzymaniu pozostają dzieci w wieku do lat 15, a współmałżonek także nie pracuje i nie należy się mu już zasiłek, ponieważ upłynął termin jego pobierania (innymi słowy został już wypłacony danej osobie) .

Czas pobierania świadczenia przeznaczonego dla bezrobotnych może ulec skróceniu w ramach podjęcia prac interwencyjnych, rozpoczęcia stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dla dorosłych. Z kolei przedłużony okres zasiłku należy się kobietom, które urodziły dziecko w czasie pobierania zasiłku przez czas 6 lub 12 miesięcy oraz w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Dodatkowym czasem pobierania zasiłku jest okres, w którym przysługiwałby tej osobie zasiłek macierzyński. Warto też wiedzieć, że nawet w wypadku zmiany miejsca zamieszkania przez bezrobotnego, któremu owo świadczenie zostało przyznane, okres wypłacania zasiłku zmianie nie ulegnie. Osoba taka ma obowiązek powiadomić dany urząd pracy w ciągu 14 dni, jeśli jej nowy adres zamieszkiwania znajduje się poza obrębem urzędu, który wypłaca zasiłek.