Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku

Po utracie pracy każda osoba, aby mogła zostać prawnie uznana za bezrobotną, musi udać się do właściwego urzędu pracy, gdzie zarejestruje się. Należy to zrobić jak najszybciej po ustaniu stosunku pracy, czas ma tutaj istotne znaczenie, przede wszystkim dla pozyskania prawa do zasiłku.

Oprócz tego istnieje jeszcze szereg czynników warunkujących przyznanie takowego świadczenia, natomiast jeśli dana osoba pracowała przez okres 365 dni w przedziale czasowym 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się i pobierała płacę minimalną a pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, to taka osoba może być pewna, że zasiłek otrzyma.

Każdy bezrobotny w celu dopełnienia formalności musi udać się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania. W pierwszej kolejności trzeba zabrać ze sobą dokumenty potrzebne do rejestracji, którymi są: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości na podstawie którego można określić zameldowanie, świadectwo ukończenia szkoły bądź uczelni-  musi być oryginalne, świadectwa pracy z każdego miejsca gdzie było się zatrudnionym, ewentualnie dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, legitymacja ubezpieczeniowa i numer NIP.

Przy rejestracji należy wypełnić kartę tak zwaną rejestracyjną. Jest ona wypełniana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów. Na końcu pracownik urzędu pracy zobowiązany jest sprawdzić zgodność danych zawartych w karcie ze stanem faktycznym a bezrobotny własnoręcznym podpisem potwierdza oświadczenia i prawdziwość danych. Jeśli bezrobotny stara się o zasiłek dla prowadzących działalność gospodarczą, w takim układzie dodatkowo musi posiadać przy sobie decyzję o wykreśleniu lub zawieszeniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto potrzebne będą zaświadczenia z ZUS o opłacanych składkach na ubezpieczenie wraz z zaznaczeniem podstaw ich wymiaru.

Drugim rodzajem dokumentów ważnych z punktu uzyskania zasiłku są zaświadczenia o wysokości zarobków, jeśli bezrobotny pracował w niepełnym wymiarze czasu, muszą to być zaświadczenia z każdego przepracowanego miesiąca.

Jeżeli osoba pobierała zasiłki; chorobowy, rehabilitacyjny lub macierzyński, powinna do urzędu pracy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresach ich pobierania. Osoby niepełnosprawne dodatkowo składają orzeczenie o niepełnosprawności. Złożenie wymaganych dokumentów i podpisanie karty rejestracyjnej jest koniecznością dla uzyskania statusu bezrobotnego uprawniającego do zasiłku.