Zasiłek a umowa zlecenie lub o dzieło

W dzisiejszych niepewnych czasach, kiedy o dobrą pracę trudno, podobnie jak i o wykwalifikowanych pracowników, coraz więcej osób jest zatrudnianych nie na umowy o pracę,  umowy zlecenie czy o dzieło. Stanowią one nieco inaczej o stosunku pracy niż normalna umowa, przede wszystkim jeśli chodzi o wymiar czasu pracy i sposób jej wykonywania.

W myśl obowiązujących przepisów zasiłek należy się osobom, które odprowadzały składki na ubezpieczenie oraz Fundusz Pracy a niestety wielu zatrudnionych na umowę o dzieło takich świadczeń płacić nie może ze względu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, które często bywa niższe niż minimalna kwota, toteż po wygaśnięciu takiej umowy nie przysługuje im prawo do zasiłku.

Najważniejszy jest tutaj Fundusz Pracy, który pokrywa zasiłki dla bezrobotnych. Wykonawca takiej umowy może się zarejestrować w urzędzie pracy jedynie jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Jednakże w zależności od pewnych warunków mogą być one różnie traktowane. Osobom, które pracowały w oparciu o umowę inną niż umowa zlecenie na świadczenie usług, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na zasadach takich jak w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia zasiłek się należy.

Toteż w takim wypadku umowy agencyjne lub o dzieło, do których stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego są stosunkiem pracy kiedy konieczne staje się odprowadzanie składek. Są przypadki kiedy składka ma być odprowadzana obowiązkowo i są pewne wyjątki kiedy nie jest ona obowiązkową. Kiedy zawieramy umowę zlecenia nie z własnym pracodawcą i nie wykonujemy pracy na jego rzecz a wynagrodzenie jest niższe od minimalnego, obowiązkowymi ubezpieczeniami są emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.

Z kolei osoba nieposiadająca innego tytułu ubezpieczenia podejmując pracę na umowę zlecenie także powinna mieć odprowadzane składki na wyżej wymienione rodzaje ubezpieczeń. Umowa o dzieło jest często jedynym źródłem utrzymania wielu osób, toteż w razie utraty pracy powinny być wzięte pod ochronę tym bardziej, że rynek pracy jest coraz trudniejszy a bezrobocie nie maleje.

Dlatego też jeżeli będą one odprowadzać składki na Fundusz Pracy zasiłek zostanie im przyznany na takich samych zasadach jak innym osobom zatrudnionym przez okres co najmniej jednego roku w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem podobnie jak osobom zawieszającym działalność gospodarczą.