Wszystko o zasiłkach dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest rodzajem pomocy finansowej wypłacanej osobom, które utraciły pracę i tym samym pozyskały status bezrobotnego po zarejestrowaniu się we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy. Prawo do zasiłku przysługuje przez pewien okres, może to być 6 lub 12 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia na danym terenie oraz warunków na jakich została rozwiązana umową o pracę.

Wysokość zasiłku przez okres jednego roku pozostaje niezmienna, jednak zawsze z dniem 1 czerwca następuje rewaloryzacja względem wskaźnika wzrostu cen i opłat za usługi. Kwota przyznana na pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku po upływie tego okresu zostaje zmniejszona na czas kolejnych 3 lub 9 miesięcy.

W chwili obecnej są to stawki 761,40 zł i 597,90zł. Jednak dodatkowo wysokość otrzymywanego zasiłku zależeć będzie od stażu pracy, nie wszystkie osoby będą mogły pobierać świadczenie w wyżej wymienionych kwotach. Jeśli okres pracy wynosił do 5 lat jest to 80% zasiłku podstawowego, od 5 do 20 lat 100% a od 20 120%.

Z kolei czas, na jaki zostaje przyznany zasiłek, 6 lub 12 miesięcy, może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Skróceniu, jeśli bezrobotny podjął prace interwencyjne, rozpoczął staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe. Natomiast wydłużenie czasu wypłacania zasiłku należy się kobietom, które w czasie jego pobierania lub w miesiąc po zakończeniu urodziły dziecko, dodatkowym przedziałem czasowym jest okres, w jakim przysługiwałby jej zasiłek macierzyński. Ponadto kobiety, które utraciły zatrudnienie po powrocie z urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego mają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Muszą one jednak zarejestrować się w urzędzie pracy, zabierając ze sobą właściwe dokumenty jak najszybciej po ustaniu stosunku pracy, inaczej mogą nie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.

Zmiany w kwestii przyznawania zasiłku nastąpiły, jeśli chodzi o osoby które prowadziły działalność gospodarczą, a następnie zawiesiły ją. Przed 1 lutego 2011 roku nie miały one prawa do zasiłku ani statusu bezrobotnego, uprawniającego do pobierania takiego świadczenia. Podobnie prawo to przysługuje niektórym osobom zatrudnionym na umowę zlecenie.

Każda osoba po utracie zatrudnienia, chcąca mieć prawo do zasiłku powinna udać się jak najszybciej do powiatowego urzędu pracy z odpowiednimi dokumentami potrzebnymi do rejestracji jak również do przyznania zasiłku. Niestety nie każdy może pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Są wypadki, co do których ustawa mówi jasno, że jego wypłacanie jest niemożliwe. Co do osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło, sytuacja będzie zależała od warunków tychże umów.